Chat with us, powered by LiveChat

Privacy & Policy

Privacy & Policy


 

1. Sebarang bonus dan kemenangan tidak boleh dipindah milik ke akaun lain [kecuali mengikut budi bicara syarikat]. Pemberian bonus dan kemenangan tertakluk kepada budi bicara syarikat.
 

2. Atas budi bicara syarikat, anda mungkin diminta oleh syarikat untuk memberikan maklumat pengenalan. Anda wajib memberikan maklumat yang diminta setelah pemberitahuan kami. Sekiranya anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk melepaskan hak anda atas baki yang tersisa di akaun Online Casino Malaysia88 anda.

 

3. Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau melebihi usia majoriti dalam bidang kuasa anda (mana yang lebih besar) untuk bertaruh atau mengambil bahagian dalam Promosi ini. Kemasukan di bawah umur akan terbatal. Anda mungkin diminta di mana-mana peringkat untuk memberikan bukti bukti umur dan / atau identiti kepada syarikat, atau pihak ketiga. Anda mesti dapat menunjukkan pasport atau ID gambar lain yang sah untuk mengesahkan usia dan / atau identiti anda. Mana-mana pemain yang tidak dapat memberikan bukti umur akan dikecualikan.

4. Tawaran bonus promosi ini terhad kepada satu kali setiap orang / akaun / keluarga / alamat berdaftar sah / alamat e-mel / nombor telefon / akaun pembayaran (contohnya kad debit atau kredit, neteller dll) / Alamat IP / persekitaran komputer yang dikongsi, cth sekolah, perpustakaan awam atau tempat kerja. Kami berhak menarik balik ketersediaan sebarang tawaran bonus kepada mana-mana pelanggan atau sekumpulan pelanggan.

5. Selama Promosi, peraturan ketat mengenai penyalahgunaan beberapa akaun akan diberlakukan. syarikat berhak mendiskualifikasi dari Promosi dan / atau Laman mana-mana pemain yang disyaki memasuki lebih dari satu akaun dalam Promosi. Keputusan mengenai aktiviti apa yang merupakan penyalahgunaan banyak akaun terletak pada pengurusan syarikat mengikut budi bicara mutlaknya.


6. Promosi bertujuan untuk pemain rekreasi yang secara aktif mempertaruhkan dana pada permainan dengan tujuan untuk menang. Atas budi bicara syarikat, kami mungkin menganggap aktiviti anda sebagai Foul Play apabila kami mempunyai asas yang munasabah untuk mempercayai bahawa aktiviti anda kelihatan seperti memanfaatkan tawaran promosi ini dan / atau tanpa pernah menunjukkan tahap risiko dengan dana peribadi atau niat serius untuk bermain.

7. Semasa Promosi, peraturan ketat mengenai tingkah laku pemain akan dikuatkuasakan. syarikat berhak untuk mengambil tindakan jika yakin pemain melakukan aktiviti penipuan atau haram (termasuk penyertaan yang mungkin melanggar undang-undang tempatan bidang kuasa mereka) dan mengambil tindakan terhadap mana-mana pemain yang didapati menyalahgunakan aspek apa pun Promosi. Tindakan tersebut merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, pengecualian atau penggantungan dari Laman web, dan penyitaan ganjaran yang diperoleh akibat penyalahgunaan tersebut. Keputusan mengenai aktiviti apa yang menyalahgunakan Promosi terletak pada pengurusan syarikat mengikut budi bicara mutlaknya.

8. Penyertaan palsu, berganda atau tidak lengkap tidak akan diterima, entri juga tidak akan melanggar atau tidak mematuhi terma dan syarat ini. Tiada liabiliti diterima untuk penyertaan yang tidak diterima atas sebab apa pun oleh syarikat.

9. Hanya deposit yang diluluskan apabila pengesahan yang diperlukan selesai akan menjadi hak penyertaan Promosi.

10. syarikat berhak, pada bila-bila masa, untuk mengubah terma dan syarat ini mengikut budi bicara mutlaknya termasuk membatalkan, mengubah atau menangguhkan Promosi.

11. Sekiranya terdapat perbezaan antara makna mana-mana versi terjemahan Terma dan Syarat Promosi ini dan versi bahasa Inggeris, makna versi bahasa Inggeris akan berlaku.

12. Dengan mengambil bahagian dalam Promosi, anda bersetuju dengan syarikat yang menggunakan nama, kemiripan dan gambar anda di Laman ini dan dalam kempen pemasaran dan promosi yang dihasilkan oleh atau bagi pihak syarikat di mana-mana media tanpa pampasan lebih lanjut dan anda dengan tegas melepaskan sebarang tuntutan terhadap syarikat dalam hal ini.

13. Anda dengan ini memberikan hak dan hak cipta dan harta intelek lain dalam entri anda ke Promosi untuk penggunaan syarikat yang tidak terhad dan bersetuju untuk melakukan semua tindakan tersebut dan / atau melaksanakan atau mendapatkan pelaksanaan semua dokumen tersebut dalam bentuk yang cukup memuaskan bagi syarikat untuk mengesahkan pemilikan hak syarikat.

14. Pekerja dan saudara-mara pekerja syarikat dan mana-mana entiti yang berafiliasi atau berkaitan dengan syarikat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Promosi ini. Untuk tujuan ini "saudara" bermaksud pasangan, pasangan, ibu bapa, anak atau saudara kandung. Sekatan ini juga berlaku untuk bekas pekerja dan saudara mara bekas pekerja syarikat (termasuk mana-mana entiti yang berafiliasi atau berkaitan dengan syarikat) selama enam (6) bulan dari hari terakhir dia bekerja dengan syarikat (termasuk mana-mana entiti yang bergabung atau berkaitan dengan syarikat).

15. Dengan mengambil bahagian dalam Promosi, setiap peserta bersetuju untuk melepaskan dan menahan syarikat yang tidak berbahaya, wakil sah mereka, sekutu, anak syarikat, agensi dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen masing-masing dari sebarang kerosakan yang dialami atau kerugian yang dialami atau dialami di berkaitan dengan penerimaan hadiah dan / atau penyertaan dalam Promosi.

16. Dengan menyertai Promosi, anda mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan di akaun anda betul dan terkini. Kegagalan memberikan maklumat ini boleh menyebabkan pembatalan dari Promosi.

17. Semua pemain yang mengambil bahagian dalam Promosi mesti mematuhi semua peraturan syarikat, serta Terma dan Syarat umum yang disenaraikan di Laman web ini.

18. Sekiranya berlaku pelanggaran terma dan syarat ini syarikat berhak untuk mengambil tindakan yang difikirkan sesuai mengikut budi bicara mutlaknya.


19. Keputusan syarikat berkenaan dengan apa-apa perkara yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan pertandingan dan promosi adalah muktamad dan tidak akan ada surat-menyurat.


 

20. Dalam hal perselisihan mengenai hak penyertaan pemain dalam Promosi, semua hal yang berkaitan dengan pemberian bonus dan / atau terma dan syarat, keputusan akhir terletak pada pengurusan syarikat. Keputusan itu akan mengikat dan tidak akan ditinjau atau diajukan rayuan oleh mana-mana pemain atau pihak ketiga.

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 by SCr-918KissMy | 

licensed BY:

918kiss-logo.png